Certyfikat w agencie FSSO dla FortiGate

Przeczytasz to w: 6 minutPrzeczytasz to w: 6 minut

Zawsze jak uczę się czegoś (na przykład w pracy) staram się wyciągnąć z tego 100%. Przez to natrafiłem na 1 opcję w agencie FSSO FortiGate’a, której nigdzie nikt nie używa: FortiGate SSL. Nie trudno się domyślić, że tu chodzi o to, by komunikacja z FortiGate’m była szyfrowana (domyślnie jest przesyłana plaintextem). Więc skoro zabezpieczamy wszystko najlepiej to czemu tego nie zmienić?

Problem w tym, że w dokumentacji FortiGate’a ani w ich Cookbooku tego nie ma. Są inne rzeczy, ale tą funkcjonalność ktoś po prostu pominął i nie ma totalnie nic o jej konfiguracji, więc próbowałem się dowiedzieć na własną rękę jak ją się ustawia.

Na początku należy mieć własne CA. Na przykład ja używam do tego CA, które można postawić w AD (Usługi certyfikatów Active Directory):

Ja zawsze do niego doinstalowuję funkcję Rejestracja w sieci Web dla urzędu certyfikacji. Dzięki temu możemy przez stronkę taki certyfikat sobie podpisać, zakładając, że postawiliśmy sobie takie CA na serwerze dc1.serba.local wystarczy wejść na stronkę http://dc1.serba.local/certsrv (oczywiście da się zmienić na HTTPS) i tam możemy załatwić robotę. Część robię za pomocą OpenSSL, więc warto mieć zainstalowaną windowsową wersję lub korzystać z Windows Subsystem for Linux (korzystam z tego „czegoś” w Windows Store, w praktyce daje mi to możliwość korzystania ze wszystkich (prawie) poleceń z Ubuntu lecz będąc na Windowsie).

Zaczynamy od utworzenia klucza prywatnego:

openssl req -newkey rsa:2048 -keyout local.key
Generating a RSA private key
..........+++++
........+++++
writing new private key to 'local.key'
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:PL
State or Province Name (full name) [Some-State]:SL
Locality Name (eg, city) []:Tychy
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:it.supra.tf
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:it.supra.tf
Email Address []:radoslaw@serba.ovh

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICzDCCAbQCAQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAlBMMQswCQYDVQQIDAJTTDEOMAwGA1UE
BwwFVHljaHkxFDASBgNVBAoMC2l0LnN1cHJhLnRmMQswCQYDVQQLDAJJVDEUMBIG
A1UEAwwLaXQuc3VwcmEudGYxITAfBgkqhkiG9w0BCQEWEnJhZG9zbGF3QHNlcmJh
Lm92aDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMNpWo2R6qcUQKCO
3rTL2nBnPa33lS9mtvC+j7HHU2ZNHgSYsm6jVP0t3ARWEGPg4soTI95GBojO4KbA
lUNw8D5tza0rj45C70VeNZkk5n6Y9OsoMyOrOPThZTmfJWdZXfN90rZC2leAdy24
7fTkcJ3jgkgHWgjbsu6kWvCLXgzPY71VfIFufDuUTLGHyD4RIAjT6MjML4SMToFU
vSQ3fwUbe+ayAV/XB0O2PR+zJ7TD1W4MoaJwTklPOb0pT/6sGNmOsxQiyoaqbK3q
nW8x37PKCXthwObpJMnyROXsyYCZqaHiDxtK7jEao4jyhUkzqcJyvHrv0RLwMZzr
OFgzxVECAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA+h+TmOmJuzdcAaeYdZmjs
bL1VJR4ih38/LU+ELjha+380SPA9bvbmHNYcGLtc8Y5aMi00TZoRwZ6HO4ALA11Y
JD0f5bC3c/JulHuBy+5wCMw4JyM8GFz2yrayi1wqXJVDp57kDjrB1GWhX8sG2oh6
yf+Y6wJk9zyO48Aglgg7w/ZtEjnyBID182yUxSNEJuBoOooNmGqCQrvTJZFgnXzJ
NQT1f4KlCZhE8g9bA8dWuIW7aAm2ssck/QI15jyj22zNYk0c5m+kdcDhjss6qjFw
m0LXnHCLWWdnBKqqraTy5G7ZNTDGxl43n74bRCGAJkotkh5RxX+e3BzihyCjg5dH
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Dzięki temu mam wygenerowany taki klucz prywatny w pliku local.key:

-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFHDBOBgkqhkiG9w0BBQ0wQTApBgkqhkiG9w0BBQwwHAQIeJPiXvMmk/gCAggA
MAwGCCqGSIb3DQIJBQAwFAYIKoZIhvcNAwcECGT+mYCIj3sOBIIEyKw37DJsFB6q
GzhFg4K8z71ffvVeEYJwpH5t6PdH5Scg8dV1yXMbKdEL3ZDzpk0sVnghjAb6Z/YW
dXXTeO8oAQqBCdt6B7a+6cA7+Gp3xHOEQlZKE/ijFkvBPPL4cFP3LQ+yQkfzI0i9
sZuuocF8srxtIuOYPbb6DVJZI0C+xB0/QWQnF4WdyncYNt4cXTaxU0kZrC7LDNnO
AIULHXAzhedntLUTViD26w2VhvqOxAwXxarVRNQuKevG0JLjvD/kK5AoufeIpusr
kfNhP3sT9ITPI5P9G7nJSLl8CaLRa8DO8WxxMN/UBppwXBg4BfWqtfQG4GyW+8Xw
pF4dnJrywOtAuVWY2bZnb6CBJGd3JCAqgt+c+ROGM9HjromsfYu1vMgBZ6d9iZ29
EeQhkLGeISjXWDI6t9D8WCNEcWD7Fs7wPq1jmSdo9Dx7GU2kcoEjHB1S38Kgy7u/
nXSb6YcwkRX7pZy5Or2ATL2i/yf2Pu93z8dP5v099gJqcSajeIAxvdLf9A5kdGsr
x6VWZWYldA4CN963jEG7e8vXorF8+QZe9W7M7sZ/K7xHRapklo4i7QExL/WcLOE5
5e7amAiesYjTzqaQKouTY+UXLm9EG/Czjc1tMIaYr3WCxX92RSB1GB1AP2U/epmh
oL9AqPtoe4jT+xQPnipCypxRSn1xnZV90rgNusEiVaC5nhVlOHSABE2BEHi/xjTr
t1v2yzxSXn+g4+olx6iKzHRxR0yTt2duU63LjD8eFj2WxDs07O+31uWZ9BEHyPmP
8bELgEg0H9IqK2AJRyCGN1SFLi7yt5hekbk0CixZryScjPT2C6HLeca7ghEuRmvL
L6dv1rRM2pKKdrX1FtDkVntj2Evt4ngYJnVoK3EbIxxwAxHpv35h5RHYFowyO8kO
uttBvbEqOz8KZpprPbT3g9qlITyuRqULT8Yi+0+X6JIEJ0ayEDz8+1226R6osoGe
w5kwT8POQTrkMuutyO5huPKWMgLR74XM18tUHI5k/x/698C1QLtSXACtheteH5x+
nUKJOVTraScoX5DOE+kQ7D7FnRR1uJyQdh5+XcF6mZ1tcZcsDiu9HiUHD12xP1dM
wEqMyd6mBl1AxJVuf72aXBpSi7A58zeqKc7CdMovdm/uRVHzXHPcKUYy8fAtrJFN
OVJ7nZGLBVpSKroKXuM06PgR7QYrs42HmXopkD8w5h7qRJV8zxCc0iUl1dU7511f
MspTboffXGOkj+3jp80aAoWTm4axMvsklUN6zzxoNgsGUBmdv/twxtJzv8TLFFTz
I+WldMQ4JUINrWEHYSbYcgbn7MycvwLv9+f8a+I3KHQglRMk+LTulQLcU/wwM36e
4/F11Cr0NqjMp0jNRC6D+P7up9FHD2McXaCvtcXopWgmpa4RoGRl/IdmJtC+q3oF
Qomt71wLsgiv4J84mt+XKPfJhbJeaAcLRJAka2zk7KmLGkAKQYu1yMb480H5eOwF
Yck1Eh39ciLpysIPNnk7ZQ+t2dX/r3VrrMwnbrsFXzl14VsPJd7vLuh9nH8Zx8gS
fNVFCt/hB1mJ+zeTP6qgJiSLzjCn5lg85NzGDWela3F8CsVR3+7Qms4m66yqSFm+
QemTVykHMDke5IP1mFj3OA==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

Następnie warto sobie przygotować config do generowania CSR (certificate signing request), czyli żądanie podpisania certyfikatu, ja sobie zapisałem go w pliku o nazwie config.cnf. Istotne w tym szablonie są pola CN oraz DNS.1 – one muszą być adresem FQDN naszego hosta, na którym jest zainstalowany FSSO Collector (w sensie agent), w moim przypadku jest to fsso-collector.serba.local:

[ req ]
default_bits = 2048
prompt = no
default_md = sha256
req_extensions = req_ext
distinguished_name = dn

[ dn ]
C=PL
ST=SL
L=Tychy
O=it.supra.tf
OU=IT
emailAddress=radoslaw@serba.ovh
CN = fsso-collector.serba.local

[ req_ext ]
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1 = fsso-collector.serba.local

Mając coś takiego gotowe tworzymy sobie CSR poleceniem:

openssl req -new -sha256 -key local.key -out fsso-collector.serba.local.csr -config config.cnf

W ten sposób otrzymujemy coś takiego:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDEzCCAfsCAQAwgZUxCzAJBgNVBAYTAlBMMQswCQYDVQQIDAJTTDEOMAwGA1UE
BwwFVHljaHkxFDASBgNVBAoMC2l0LnN1cHJhLnRmMQswCQYDVQQLDAJJVDEhMB8G
CSqGSIb3DQEJARYScmFkb3NsYXdAc2VyYmEub3ZoMSMwIQYDVQQDDBpmc3NvLWNv
bGxlY3Rvci5zZXJiYS5sb2NhbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBALjPgatD84GPdQlt5GytCUSjs7Mr4k3yn7mUW2QbEr9zAQ5/uRWo/rep6ptr
N2HBP4vFzCTGA4c1OGwg0yzzkz3uGEVUiJ0qdudutHGYEfDpr2Hd0kH6eH7MIqGx
GBqhe9+XRugtSojE2jDPGL3UU2eDhx8fzzovbbi+IyuOsOEtCwGl2FvPP9AnT2/s
owTOxlU2ZqaAauL+72pa0ciSdDfWh9Lat2FeWIPD34qAt/n9yK4fXpSWgWm0y+zB
ackruljZxd6gw4x0KBKdUq+a8vPdz6RK2ODBnQEG02DkxvdjfgzkzX2aNbR9QWAC
HuPGB6FdzidIf+UoBUaUKrFabhMCAwEAAaA4MDYGCSqGSIb3DQEJDjEpMCcwJQYD
VR0RBB4wHIIaZnNzby1jb2xsZWN0b3Iuc2VyYmEubG9jYWwwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQADggEBADa3+JoA0OjayAo2e9IX232mHrzgPtF4B4IY61xQACuIsqQW7IoLIaR5
h5HyPhRENecWws6ORwBcnKvIJykuXj4H1PaacUiTQgkOIAPnSltjGIkA8cnvtQYA
RrsKx4QTgbtr64+1E2xFRN+3Z6cOwyDB8yhOCS2k4UnyuC5XSJsQySI0GFqGdVGl
wLsT8IYQRcMkvlih3g+7hARb9C9TNW/se/UN/xL/q3ssWZfZ3QRuphDpn1zYo5au
XeuIXilt+R3bDvW3o5ThyKta/mGSt0Zr01KxviNalHvqLSYXSf4eHErstimNrqJp
+l05rq3qpcmbTp6Rq7IJ5F4j6hp2axI=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Takie coś musimy przesłać do naszego CA, a w wyniku tego dostaniemy certyfikat. Wchodzimy więc na stronę naszego urzędu certyfikacji (musimy się przedtem autoryzować naszym kontem administracyjnym):

Po tym wybieramy Żądanie certyfikatu.

Następnie zaawansowane żądanie certyfikatu.

Tutaj sprawa jest prosta – wklejamy naszą zawartość CSRki i wybieramy odpowiedni szablon certyfikatu. W skrócie jest kilka predefiniowanych w naszym CA, można je zmieniać z przystawki certification authority i szablon Serwer sieci Web jest do serwerów HTTP, więc w sam raz, bo jest właśnie ten nam tutaj potrzebny. Klikamy Prześlij >.

Tutaj musimy tylko pobrać sam certyfikat i musi być szyfrowany algorytmem Base-64. Często w certyfikatach potrzebne są nam certyfikaty CA (chain) oraz certyfikat serwera (certificate). W niektórych serwerach wystawia się je w jednym pliku, przy czym najpierw jest zawartość certyfikatu serwera, a potem certyfikat CA (takie pliki są określane mianem fullchain). Tutaj wystarczy sam certyfikat serwera, a plik certyfikatu CA musi być dodany na naszym FortiGate. Taki można wrzucić tutaj:

Następnie certyfikat serwera oraz klucz prywatny, który stworzyliśmy na samym początku musimy podać w ustawieniach zaawansowanych (przycisk Advanced Settings) FSSO collectora:

U góry wskazujemy plik certyfikatu, w środku plik klucza prywatnego oraz na dole podajemy hasło, jakie zdefiniowaliśmy dla tego klucza, po czym klikamy Test, a jak hasło jest prawidłowe to klikamy OK. Dodam, że warto odblokować na firewallu w Windowsie komunikację pomiędzy naszym FortiGate’m a hostem z agentem na porcie TCP 8001 w dwie strony, bo inaczej to nie zadziała.

Po stronie FortiGate musimy jeszcze w ustawieniach External Connectors zaznaczyć opcję Trusted SSL Certificate i wybrać CA, które podpisało ten certyfikat i teoretycznie wszystko powinno być okej…

…ale jednak nie. Okazuje się, że nawet w najnowszej wersji FortiOS po włączeniu tego FortiGate dalej próbuje się łączyć z wykorzystaniem SSLa do collectora po porcie 8000 zamiast 8001. Tego się dowiedziałem w trakcie troubleshootingu z supportem Fortinetu (który sam przyznał, że dodali taką funkcję, bo 1 klient o to poprosił, ale w sumie tego nie ma nigdzie opisanego), więc w skrócie taki port trzeba aktualnie zmienić w CLI:

anzena-forti (fsso) # show config user fsso
  edit "serba.local"
    set server "fsso-collector.serba.local"
    set port 8001  <======== w tym jest problem, trzeba to zmienić z 8000 na 8001
    set password ENC H7/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa==
    set ssl enable
    set ssl-trusted-cert "SERBA-CA"
  next
end

Zmieniamy to poleceniami:

anzena-forti # config user fsso
anzena-forti (fsso) # edit serba.local
anzena-forti (serba.local) # set port 8001
anzena-forti (serba.local) # end

Po tym komunikacja FortiGate z FSSO Collectorem po SSLu będzie działać.

Na koniec dodam, że Pan z Fortinet TAC sprawdzał to za pomocą sniffera poprzez CLI wykonując polecenie:

diag sniff packet any "port 8000" 6 0 a

Poza tym włączał debug mode poleceniami:

di de en
di de authd fsso server-status

Update: po aktualizacji do wersji FortiOS 6.4.2 zauważyłem, że dodano wiele portów do profili FSSO:

anzena-forti (fsso) # edit serba.local

anzena-forti (serba.local) # 
set   Modify value.
unset  Set to default value.
get   Get dynamic and system information.
show   Show configuration.
next   Configure next table entry.
abort  End and discard last config.
end   End and save last config.
 
anzena-forti (serba.local) # set 
type            Server type.
*server           Domain name or IP address of the first FSSO collector agent.
*port            Port of the first FSSO collector agent.
password          Password of the first FSSO collector agent.
server2          Domain name or IP address of the second FSSO collector agent.
port2           Port of the second FSSO collector agent.
password2         Password of the second FSSO collector agent.
server3          Domain name or IP address of the third FSSO collector agent.
port3           Port of the third FSSO collector agent.
password3         Password of the third FSSO collector agent.
server4          Domain name or IP address of the fourth FSSO collector agent.
port4           Port of the fourth FSSO collector agent.
password4         Password of the fourth FSSO collector agent.
server5          Domain name or IP address of the fifth FSSO collector agent.
port5           Port of the fifth FSSO collector agent.
password5         Password of the fifth FSSO collector agent.
ldap-server        LDAP server to get group information.
group-poll-interval    Interval in minutes within to fetch groups from FSSO server, or unset to disable.
user-info-server      LDAP server to get user information.
ssl            Enable/disable use of SSL.
ssl-trusted-cert      Trusted server certificate or CA certificate.
source-ip         Source IP for communications to FSSO agent.
source-ip6         IPv6 source for communications to FSSO agent.
interface-select-method  Specify how to select outgoing interface to reach server.

Poniżej przykład mojej konfiguracji:

config user fsso
  edit "serba.local"
    set server "dc1.serba.local"
    set port 8001
    set password ENC 2ADfLnGWaMcPrHrwp8gIddCjZsNg9EsPidsh4Gdy+eWPIi0GC6Dycw74/LqRRZNgpZJT44X9X6EpZV4qE3gCI01pgo5xUk4B0sqQGd+6YObAZEBvwT2vBzNFNXNI9ZZX2Db+n0GmrNIUECD0bUhDUalmZeeIqa341M0YirrJAJ+bv9AAgsMB891F77JpX4QNqzV4Gg==
    set server2 "dc2.serba.local"
    set port2 8001
    set password2 ENC BJJKjYuknd0U+rMXrzjS8DLcgENw8aE+kW2gKipuXxh+gJYHB1TAdpr4GNDXRWY7/gSe5K0lrl8Y7L7fS2EHTJMsJx/MZ1q8NL2qSbAk7sZpkXMmFlSOBwXUg9RKN9eH/6TT6f1CZLOHc6vqjT11XXbdrKNgy6y9wNCipuef+PKK9OMrlxxh/yQjJ2TvA7rrPvP+Bg==
    set ssl enable
    set ssl-trusted-cert "SERBA-CA"
  next
end