IMAPsync czyli zbawienie dla migracji serwerów pocztowych oraz kilka słów dlaczego nie warto korzystać z poczty Onetu i WP.pl

Czasami zdarza się taki moment, że nas serwer jest za stary, by go migrować i trzeba jakoś przenieść serwer, czasami admini chcą zmienić serwer pocztowy na jakieś inne rozwiązanie typu przenieść się na serwer Exchange z Postfix/Dovecot, lub po prostu zmienić dostawcę pocztowego, bo ileż można dostawać spam od Onetu czy WP? Poza takimi błahostkami jak przeniesienie prywatnej skrzynki pocztowej te narzędzie pozwala na masowe przenoszenie skrzynek. Jedyny minus rozwiązania jest taki, że trzeba zresetować wszystkim hasła na czas migracji.

Postaram się pokazać kilka scenariuszy przenoszenia skrzynek, przy czym w dużej mierze początkowa instalacja zawsze jest taka sama – jedyna różnica jest w ustawieniach programu. IMAPsync jest aplikacją, która zadziała na Windowsie i Linuksie, ale szczerze powiedziawszy miałem problem z jej działaniem spod Windowsa, więc używam Linuksa do operacji na nim. W przypadku posiadania Windowsa używam Linux Subsystem for Windows (WSL), bo dzięki temu na tym samym hoście można korzystać na wybranej dystrybucji Linuksa bez jakichkolwiek problemów.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest włączenie funkcji w Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019:

Następnie, w przypadku Windows 10 znajdujemy w Microsoft Store aplikację o nazwie Ubuntu 18.04 (miałem problemy z działaniem IMAPsync na 20.04, prawdopodobnie ze względu na inną wersję OpenSSL) i ją instalujemy:

W Windowsie Server jest o tyle inaczej, że nie ma tam Microsoft Store. Taką paczkę należy pobrać z Internetu i zmienić jej format na .zip, bo w rzeczywistości to jest archiwum. Całość jest opisana w tym dokumencie. Na wypadek, gdyby zniknął, ściągamy z tego linku plik.

Zanim odpalimy aplikację, musimy uruchomić system ponownie. Jeśli tego nie zrobimy, najpewniej zobaczymy ten błąd:

W przypadku Windows Server należy odpalić aplikację ubuntu1804.exe, która jest wewnątrz rozpakowanego archiwum.

Po restarcie należy zdefiniować konto użytkownika i hasło:

Po tym należy wykonać polecenia, aby zainstalować IMAPsynca:

sudo apt update
sudo apt install libauthen-ntlm-perl libclass-load-perl libcrypt-ssleay-perl libdata-uniqid-perl libdigest-hmac-perl libdist-checkconflicts-perl \
libencode-imaputf7-perl libfile-copy-recursive-perl libfile-tail-perl libio-compress-perl libio-socket-inet6-perl libio-socket-ssl-perl libio-tee-perl \
libmail-imapclient-perl libmodule-scandeps-perl libnet-dbus-perl libnet-ssleay-perl libpar-packer-perl libreadonly-perl libregexp-common-perl \
libsys-meminfo-perl libterm-readkey-perl libtest-fatal-perl libtest-mock-guard-perl libtest-mockobject-perl libtest-pod-perl libtest-requires-perl \
libtest-simple-perl libunicode-string-perl liburi-perl libtest-nowarnings-perl libtest-deep-perl libtest-warn-perl make cpanminus apt-file libcrypt-openssl-rsa-perl libjson-webtoken-perl libcrypt-openssl-bignum-perl libcgi-pm-perl
sudo cpanm CGI
git clone https://github.com/imapsync/imapsync
cd imapsync/INSTALL.d
sudo ./prerequisites_imapsync

Jeśli wynik jest następujący – powinniśmy dostać mniej więcej następujący wynik:

supra@supra-pc:~/imapsync/INSTALL.d$ sudo ./prerequisites_imapsync
$SHELL says /bin/bash
$0 gives ./prerequisites_imapsync
ps -ef gives root   15542 15541 0 10:42 tty1   00:00:00 /bin/sh ./prerequisites_imapsync
Distributor ID: Ubuntu
Description:  Ubuntu 18.04.4 LTS
Release:    18.04
Codename:    bionic
Linux supra-pc 4.4.0-19041-Microsoft #1-Microsoft Fri Dec 06 14:06:00 PST 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Ok: Found Perl 5.26.1
make: Nothing to be done for 'foo'.
Ok: Found make GNU Make 4.1
Ok: Found Perl module App::cpanminus
Ok: Found Perl module Authen::NTLM
Ok: Found Perl module CGI
Ok: Found Perl module Compress::Zlib
Ok: Found Perl module Crypt::OpenSSL::RSA
Ok: Found Perl module Data::Dumper
Ok: Found Perl module Data::Uniqid
Ok: Found Perl module Digest::HMAC
Ok: Found Perl module Digest::HMAC_MD5
Ok: Found Perl module Digest::MD5
Ok: Found Perl module Dist::CheckConflicts
Ok: Found Perl module Encode
Ok: Found Perl module Encode::Byte
Ok: Found Perl module Encode::IMAPUTF7
Ok: Found Perl module File::Copy::Recursive
Ok: Found Perl module File::Tail
Ok: Found Perl module IO::Socket::INET
Ok: Found Perl module IO::Socket::INET6
Ok: Found Perl module IO::Socket::SSL
Ok: Found Perl module IO::Tee
Ok: Found Perl module JSON
Ok: Found Perl module JSON::WebToken
Ok: Found Perl module JSON::WebToken::Crypt::RSA
Ok: Found Perl module HTML::Entities
Ok: Found Perl module LWP::UserAgent
Ok: Found Perl module Mail::IMAPClient
Ok: Found Perl module MIME::Base64
Ok: Found Perl module Module::Implementation
Ok: Found Perl module Module::Runtime
Ok: Found Perl module Module::ScanDeps
Ok: Found Perl module Net::SSLeay
Ok: Found Perl module Package::Stash
Ok: Found Perl module Package::Stash::XS
Ok: Found Perl module PAR::Packer
Ok: Found Perl module Parse::RecDescent
Ok: Found Perl module Pod::Usage
Ok: Found Perl module Readonly
Ok: Found Perl module Regexp::Common
Ok: Found Perl module Sys::MemInfo
Ok: Found Perl module Term::ReadKey
Ok: Found Perl module Test::Fatal
Ok: Found Perl module Test::Mock::Guard
Ok: Found Perl module Test::MockObject
Ok: Found Perl module Test::More
Ok: Found Perl module Test::Pod
Ok: Found Perl module Test::Requires
Ok: Found Perl module Test::Deep
Ok: Found Perl module Text::ParseWords
Ok: Found Perl module Try::Tiny
Ok: Found Perl module Unicode::String
Ok: Found Perl module URI::Escape
All needed modules are already installed
Ok: Found cpanm cpanm (App::cpanminus) version 1.7043 (/usr/bin/cpanm)

Mając to można wrócić do głównego katalogu sklonowanego repozytorium Gita i zanim odpalimy IMAPsync warto sprawdzić dane do serwera pocztowego. Aby wykonać synchronizację, należy podać dane skrzynki, z której synchronizujemy wiadomości:

 • adres serwera pocztowego (opcja --host1),
 • port serwera pocztowego (opcja --port1, często opcjonalne, bo IMAPsync w przypadku prawidłowo zdefiniowanych wpisów w DNS sam wykryje odpowiedni port),
 • nazwa konta użytkownika (opcja --user1),
 • hasło konta użytkownika (opcja --password1),
 • wymuszenie wykorzystywania SSL (opcja --ssl1).

To samo podajemy dla docelowego serwera i użytkownika, lecz wykorzystujemy parametry z numerkiem 2 na końcu (np. --host2).

Wcześniej warto sprawdzić na jakim porcie serwer pocztowy nasłuchuje. Poniżej wykonuję test dla serwera OVH, to znaczy ssl0.ovh.net:

supra@supra-pc:/mnt/r/supra/Pobrane/imapsync-imapsync-1.945$ openssl s_client -connect ssl0.ovh.net:993 --showcerts -servername ssl0.ovh.net
CONNECTED(00000003)
depth=2 C = US, ST = New Jersey, L = Jersey City, O = The USERTRUST Network, CN = USERTrust RSA Certification Authority
verify return:1
depth=1 C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Sectigo Limited, CN = Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA
verify return:1
depth=0 CN = ssl0.ovh.net
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN = ssl0.ovh.net
  i:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Sectigo Limited, CN = Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGujCCBaKgAwIBAgIRAKNd5nTWqiwzvsziDTAPdk4wDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
gY8xCzAJBgNVBAYTAkdCMRswGQYDVQQIExJHcmVhdGVyIE1hbmNoZXN0ZXIxEDAO
BgNVBAcTB1NhbGZvcmQxGDAWBgNVBAoTD1NlY3RpZ28gTGltaXRlZDE3MDUGA1UE
AxMuU2VjdGlnbyBSU0EgRG9tYWluIFZhbGlkYXRpb24gU2VjdXJlIFNlcnZlciBD
QTAeFw0yMDA0MjgwMDAwMDBaFw0yMTA0MjgyMzU5NTlaMBcxFTATBgNVBAMTDHNz
bDAub3ZoLm5ldDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAOmVmvbx
5Wl7HnDdKosd1scDKTX+7osHcSFOMM2zPlU9NDO26SuilV0avXQjzHPKlK99GY3t
47CFaLTlvWeNXJDnYcN+KoPznM3OFdiPfLufeOYpKrLO+RJi1WDfvrLaQgctKJSw
+SipYB0HblWQaH6eJQjVp67LJA6NGqGOLxrHJEAL1a5DnzRKd8WFaXusf+5iwtEu
uSsLAflCx8kel8F0nWKI+knj1nYalb98vrUdsrcGLUkeF990ZwETrx6RI4/GWwpq
kuSn3tmxtyWXhTQgkiNh6hDz3+AVQTp1v42rxynRNgzANRc1XX37qYV8fbVEbnfj
/BGTLrMylf130QKvCXhh2xkp99KGJpHSesodkzFthl19LuTm3mp2CDdF227+QTsZ
YY0ZDPOxrpvGNPskXgfQupGMCqaxB215SbbORKNhht8fT4wcR25Z+bfpvvwlGHCh
PccIOXqaHLjHc8/dv2G8t66XPFkpmf+LGzpvR4P0RT6i6G3NUYHBr+4Adxv46nuh
BDJVwWDfcemdbxZ9di5JDfb7cRENJox0vB4roQKR23rbIrgpyCwu9MjfviWanlOr
vUuu9zgNli9YZPEXmXjpL7936tesT7uUuCEhRCCecejYG8TUeojpXUOVMCcnm9tc
ixHBA11A13lochGzdPumTlYl3pOTZm8vc/khAgMBAAGjggKGMIICgjAfBgNVHSME
GDAWgBSNjF7EVK2K4Xfpm/mbBeG4AY1h4TAdBgNVHQ4EFgQU3ms/wnSQLdy8OIWc
6MFBUpw0Z2cwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0lBBYw
FAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMEkGA1UdIARCMEAwNAYLKwYBBAGyMQECAgcw
JTAjBggrBgEFBQcCARYXaHR0cHM6Ly9zZWN0aWdvLmNvbS9DUFMwCAYGZ4EMAQIB
MIGEBggrBgEFBQcBAQR4MHYwTwYIKwYBBQUHMAKGQ2h0dHA6Ly9jcnQuc2VjdGln
by5jb20vU2VjdGlnb1JTQURvbWFpblZhbGlkYXRpb25TZWN1cmVTZXJ2ZXJDQS5j
cnQwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHA6Ly9vY3NwLnNlY3RpZ28uY29tMCkGA1UdEQQi
MCCCDHNzbDAub3ZoLm5ldIIQd3d3LnNzbDAub3ZoLm5ldDCCAQQGCisGAQQB1nkC
BAIEgfUEgfIA8AB2AH0+8viP/4hVaCTCwMqeUol5K8UOeAl/LmqXaJl+IvDXAAAB
ccEJ9CIAAAQDAEcwRQIhAO/y/kRhgbJNJjoaAvoch5wfTSwPaK2JIvrVaP1SFQmW
AiBeCdRgQqBVxGmNCFrIAP/jN4afQVhOeZJrIcHJmANV7wB2AJQgvB6O1Y1siHMf
gosiLA3R2k1ebE+UPWHbTi9YTaLCAAABccEJ9EgAAAQDAEcwRQIhAOtOEaYg+esw
zZZSL9mm8XKq2v6kRCGA7/ZNPZWE1lc6AiAdj0lzPvyJD0oc3mOHDR4mdlfnLrY9
4x5uc5xknWh9PDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEATmrjXr1OguegMTm5H1yHcd/2
lGyPL/Hl7uBL069XOgZ3k2t7F25CWBkGsB6dzI7Qpwr9ODlPR1U8c/Y59X5rOjaR
AZraW2jAd96n2Yc6155WvwENQbgCwS0iMn5u1V3z+M1TG4FI7B30dEOFvMsljGIF
j7gn8LH+BxZMB/+ch6qY0huXy3K5A53OX4Ten85UVKuZBiG3yxvzfFX5mlY7PnDf
zcFGxc3SvcnTZS0HYHE+qv7SzpkuvBc4p/TIKu6zuCtNjwZJpSoJ6p/272dFMzav
ToVNMOK0AVYARP8W0mYeWfzIor+sjIwRshNrUbi112PKxhcozm9KW8tbagmw8w==
-----END CERTIFICATE-----
 1 s:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Sectigo Limited, CN = Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA
  i:C = US, ST = New Jersey, L = Jersey City, O = The USERTRUST Network, CN = USERTrust RSA Certification Authority
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGEzCCA/ugAwIBAgIQfVtRJrR2uhHbdBYLvFMNpzANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB
iDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0pl
cnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNV
BAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTgx
MTAyMDAwMDAwWhcNMzAxMjMxMjM1OTU5WjCBjzELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNV
BAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UEBxMHU2FsZm9yZDEYMBYGA1UE
ChMPU2VjdGlnbyBMaW1pdGVkMTcwNQYDVQQDEy5TZWN0aWdvIFJTQSBEb21haW4g
VmFsaWRhdGlvbiBTZWN1cmUgU2VydmVyIENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC
AQ8AMIIBCgKCAQEA1nMz1tc8INAA0hdFuNY+B6I/x0HuMjDJsGz99J/LEpgPLT+N
TQEMgg8Xf2Iu6bhIefsWg06t1zIlk7cHv7lQP6lMw0Aq6Tn/2YHKHxYyQdqAJrkj
eocgHuP/IJo8lURvh3UGkEC0MpMWCRAIIz7S3YcPb11RFGoKacVPAXJpz9OTTG0E
oKMbgn6xmrntxZ7FN3ifmgg0+1YuWMQJDgZkW7w33PGfKGioVrCSo1yfu4iYCBsk
Haswha6vsC6eep3BwEIc4gLw6uBK0u+QDrTBQBbwb4VCSmT3pDCg/r8uoydajotY
uK3DGReEY+1vVv2Dy2A0xHS+5p3b4eTlygxfFQIDAQABo4IBbjCCAWowHwYDVR0j
BBgwFoAUU3m/WqorSs9UgOHYm8Cd8rIDZsswHQYDVR0OBBYEFI2MXsRUrYrhd+mb
+ZsF4bgBjWHhMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMB0G
A1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAbBgNVHSAEFDASMAYGBFUdIAAw
CAYGZ4EMAQIBMFAGA1UdHwRJMEcwRaBDoEGGP2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0
LmNvbS9VU0VSVHJ1c3RSU0FDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5LmNybDB2Bggr
BgEFBQcBAQRqMGgwPwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9jcnQudXNlcnRydXN0LmNv
bS9VU0VSVHJ1c3RSU0FBZGRUcnVzdENBLmNydDAlBggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDov
L29jc3AudXNlcnRydXN0LmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQwFAAOCAgEAMr9hvQ5Iw0/H
ukdN+Jx4GQHcEx2Ab/zDcLRSmjEzmldS+zGea6TvVKqJjUAXaPgREHzSyrHxVYbH
7rM2kYb2OVG/Rr8PoLq0935JxCo2F57kaDl6r5ROVm+yezu/Coa9zcV3HAO4OLGi
H19+24rcRki2aArPsrW04jTkZ6k4Zgle0rj8nSg6F0AnwnJOKf0hPHzPE/uWLMUx
RP0T7dWbqWlod3zu4f+k+TY4CFM5ooQ0nBnzvg6s1SQ36yOoeNDT5++SR2RiOSLv
xvcRviKFxmZEJCaOEDKNyJOuB56DPi/Z+fVGjmO+wea03KbNIaiGCpXZLoUmGv38
sbZXQm2V0TP2ORQGgkE49Y9Y3IBbpNV9lXj9p5v//cWoaasm56ekBYdbqbe4oyAL
l6lFhd2zi+WJN44pDfwGF/Y4QA5C5BIG+3vzxhFoYt/jmPQT2BVPi7Fp2RBgvGQq
6jG35LWjOhSbJuMLe/0CjraZwTiXWTb2qHSihrZe68Zk6s+go/lunrotEbaGmAhY
LcmsJWTyXnW0OMGuf1pGg+pRyrbxmRE1a6Vqe8YAsOf4vmSyrcjC8azjUeqkk+B5
yOGBQMkKW+ESPMFgKuOXwIlCypTPRpgSabuY0MLTDXJLR27lk8QyKGOHQ+SwMj4K
00u/I5sUKUErmgQfky3xxzlIPK1aEn8=
-----END CERTIFICATE-----
 2 s:C = US, ST = New Jersey, L = Jersey City, O = The USERTRUST Network, CN = USERTrust RSA Certification Authority
  i:C = US, ST = New Jersey, L = Jersey City, O = The USERTRUST Network, CN = USERTrust RSA Certification Authority
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIF3jCCA8agAwIBAgIQAf1tMPyjylGoG7xkDjUDLTANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB
iDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0pl
cnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNV
BAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTAw
MjAxMDAwMDAwWhcNMzgwMTE4MjM1OTU5WjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNV
BAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0plcnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVU
aGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNVBAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2Vy
dGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIK
AoICAQCAEmUXNg7D2wiz0KxXDXbtzSfTTK1Qg2HiqiBNCS1kCdzOiZ/MPans9s/B
3PHTsdZ7NygRK0faOca8Ohm0X6a9fZ2jY0K2dvKpOyuR+OJv0OwWIJAJPuLodMkY
tJHUYmTbf6MG8YgYapAiPLz+E/CHFHv25B+O1ORRxhFnRghRy4YUVD+8M/5+bJz/
Fp0YvVGONaanZshyZ9shZrHUm3gDwFA66Mzw3LyeTP6vBZY1H1dat//O+T23LLb2
VN3I5xI6Ta5MirdcmrS3ID3KfyI0rn47aGYBROcBTkZTmzNg95S+UzeQc0PzMsNT
79uq/nROacdrjGCT3sTHDN/hMq7MkztReJVni+49Vv4M0GkPGw/zJSZrM233bkf6
c0Plfg6lZrEpfDKEY1WJxA3Bk1QwGROs0303p+tdOmw1XNtB1xLaqUkL39iAigmT
Yo61Zs8liM2EuLE/pDkP2QKe6xJMlXzzawWpXhaDzLhn4ugTncxbgtNMs+1b/97l
c6wjOy0AvzVVdAlJ2ElYGn+SNuZRkg7zJn0cTRe8yexDJtC/QV9AqURE9JnnV4ee
UB9XVKg+/XRjL7FQZQnmWEIuQxpMtPAlR1n6BB6T1CZGSlCBst6+eLf8ZxXhyVeE
Hg9j1uliutZfVS7qXMYoCAQlObgOK6nyTJccBz8NUvXt7y+CDwIDAQABo0IwQDAd
BgNVHQ4EFgQUU3m/WqorSs9UgOHYm8Cd8rIDZsswDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA8G
A1UdEwEB/wQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBAFzUfA3P9wF9QZllDHPF
Up/L+M+ZBn8b2kMVn54CVVeWFPFSPCeHlCjtHzoBN6J2/FNQwISbxmtOuowhT6KO
VWKR82kV2LyI48SqC/3vqOlLVSoGIG1VeCkZ7l8wXEskEVX/JJpuXior7gtNn3/3
ATiUFJVDBwn7YKnuHKsSjKCaXqeYalltiz8I+8jRRa8YFWSQEg9zKC7F4iRO/Fjs
8PRF/iKz6y+O0tlFYQXBl2+odnKPi4w2r78NBc5xjeambx9spnFixdjQg3IM8WcR
iQycE0xyNN+81XHfqnHd4blsjDwSXWXavVcStkNr/+XeTWYRUc+ZruwXtuhxkYze
Sf7dNXGiFSeUHM9h4ya7b6NnJSFd5t0dCy5oGzuCr+yDZ4XUmFF0sbmZgIn/f3gZ
XHlKYC6SQK5MNyosycdiyA5d9zZbyuAlJQG03RoHnHcAP9Dc1ew91Pq7P8yF1m9/
qS3fuQL39ZeatTXaw2ewh0qpKJ4jjv9cJ2vhsE/zB+4ALtRZh8tSQZXq9EfX7mRB
VXyNWQKV3WKdwrnuWih0hKWbt5DHDAff9Yk2dDLWKMGwsAvgnEzDHNb842m1R0aB
L6KCq9NjRHDEjf8tM7qtj3u1cIiuPhnPQCjY/MiQu12ZIvVS5ljFH4gxQ+6IHdfG
jjxDah2nGN59PRbxYvnKkKj9
-----END CERTIFICATE-----
---
Server certificate
subject=CN = ssl0.ovh.net

issuer=C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Sectigo Limited, CN = Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA

---
No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA512
Peer signature type: RSA
Server Temp Key: X25519, 253 bits
---
SSL handshake has read 5698 bytes and written 397 bytes
Verification: OK
---
New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Server public key is 4096 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
  Protocol : TLSv1.2
  Cipher  : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
  Session-ID: 94C2704B41535450C2E914E258FCF4261AE3830EBAF68050A459650A70DD6AE6
  Session-ID-ctx:
  Master-Key: 78941A4567E592C77B7767DBBC5046B91A108F7B2C7A1ED057C274F8C896337894BD28715CCF43EB981A9832DB147E15
  PSK identity: None
  PSK identity hint: None
  SRP username: None
  TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
  TLS session ticket:
  0000 - 7d 83 2f ee 41 40 4d f7-7b 99 ea d7 5f 6e 3b 68  }./.A@M.{..._n;h
  0010 - 05 37 73 e7 89 63 2e 0a-ad 25 23 3f 28 d7 3e ed  .7s..c...%#?(.>.
  0020 - e4 e6 d4 33 52 10 24 49-84 93 7f 33 72 ed 50 20  ...3R.$I...3r.P
  0030 - 9b 55 40 21 01 86 99 37-21 78 bc 04 cb 4c 3a c7  .U@!...7!x...L:.
  0040 - ee 7a 29 45 d3 d0 88 a2-5c 4a d4 bc 56 54 71 0a  .z)E....\J..VTq.
  0050 - c4 e6 85 a1 4e 66 2d 46-7e e9 f2 03 63 97 e9 33  ....Nf-F~...c..3
  0060 - 1b a7 2c f2 9d da 93 03-bc d7 6b d2 c8 84 13 15  ..,.......k.....
  0070 - 46 05 d0 54 ce e5 e8 2a-41 7f 9b 15 a1 00 8a da  F..T...*A.......
  0080 - ff 8a ce 11 91 83 59 4a-47 be d5 18 da 47 4d a7  ......YJG....GM.
  0090 - d4 73 7a 5c 39 a1 21 ac-2b 5e 62 f4 47 ba fc e4  .sz\9.!.+^b.G...
  00a0 - e1 06 7d 80 81 53 9e 00-88 c7 13 d2 bc 07 a0 88  ..}..S..........

  Start Time: 1592435499
  Timeout  : 7200 (sec)
  Verify return code: 0 (ok)
  Extended master secret: yes
---
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot on host 103 ready

* BAD Error in IMAP command received by server.

* BAD Error in IMAP command received by server.

* BYE Too many invalid IMAP commands.
closed

Na końcu komunikacji możemy zobaczyć jakie funkcjonalności ma ten serwer IMAP i możemy po tym nagłówku poznać jakie metody uwierzytelnienia są dostępne dla tego serwera. Poniżej kilka działajacych przykładów wykorzystania IMAPsync dla pojedynczej skrzynki:

Z serwera OVH na własny serwer

./imapsync --host1 ssl0.ovh.net --port1 993 --user1 test@test.com --password1 haslo123 --host2 mail.etf2l.site --user2 supra@etf2l.site --password2 haslo123 --ssl1 -ssl2

Z serwera GMail na własny serwer

./imapsync --host1 imap.gmail.com --port1 993 --user1 test@gmail.com --password1 haslo123 --host2 mail.etf2l.site --user2 supra@etf2l.site --password2 haslo123 --ssl1 -ssl2

Przy przykładzie z GMailem warto zerknąć na informacje dotyczące odblokowywania możliwości synchronizacji poniżej.

Z serwera Politechniki Śląskiej na własny serwer

./imapsync --host1 poczta.student.polsl.pl --port1 993 --user1 kontostudenckie@student.polsl.pl --password1 haslo123 --host2 mail.etf2l.site --user2 polsl@etf2l.site --password2 haslo --ssl1 -ssl2

Z serwera Onet.pl na serwer GMail

Przed synchronizacją należy włączyć obsługę IMAP dla konta oraz „dostęp do mniej bezpiecznych aplikacji”:

Taki problem da się też rozpoznać po logu:

Host2 capability before authentication: IMAP4rev1 UNSELECT IDLE NAMESPACE QUOTA ID XLIST CHILDREN X-GM-EXT-1 XYZZY SASL-IR AUTH=XOAUTH2 AUTH=PLAIN AUTH=PLAIN-CLIENTTOKEN AUTH=OAUTHBEARER AUTH=XOAUTH AUTH
Host2 failure: Error login on [imap.gmail.com] with user [test@gmail.com] auth [LOGIN]: 2 NO [ALERT] Your account is not enabled for IMAP use. Please visit your Gmail settings page and enable your account for IMAP access. (Failure)
Exiting with return value 16 (EXIT_AUTHENTICATION_FAILURE)
Disconnecting from host1 imap.poczta.onet.pl user1 test@onet.pl
Log file is LOG_imapsync/2020_07_23_08_39_05_281_test@onet.pl_test@gmail.com.txt ( to change it, use --logfile filepath ; or use --nolog to turn off logging )

Końcowe polecenie jest takie:

./imapsync --host1 imap.poczta.onet.pl --user1 test@onet.pl --password1 "password123" --host2 imap.gmail.com --port2 993 --user2 test@gmail.com --password2 "password123" --ssl1 -ssl2

Przy okazji odpowiedź na pytanie czemu ja zawsze dostaję tak dużo spamu na moją skrzynkę? – otóż dlatego:

W trakcie rejestracji konta aby mieć skrzynkę za darmo, należy zaznaczyć odpowiednią zgodę, lecz ludzie z reguły nie czytają tego i klikają opcję na samej górze. To powoduje, że Onet.pl i ich partnerzy będą za Waszym przyzwoleniem wysyłać do Was spam. Po kliknięciu Załóż konto jednak przekonuje się, że się myliłem:

Ponadto ich oferta cenowa ze skrzynkami dla prywatnych użytkowników to żart w 2020 roku (np. GMail daje to za darmo (nie do końca, bo mogą zbierać dane o użytkownikach, ale funkcjonalnie i bez spamu za darmo)). Inna rzecz, która mnie zaskoczyła to to, że mogłem zarejestrować konto z jednym z najprostszych haseł słownikowych: Zaq12wsx!.

Z serwera WP.pl na serwer GMail

W WP.pl jest ta sama śpiewka, co w Onet.pl z mailami marketingowymi i tym, że da się założyć konto z hasłem Zaq12wsx!, ale przynajmniej Ci zaznaczyli, że te hasło jest kiepskie:

Tutaj podobnie jak w GMail synchronizacja po IMAP jest domyślnie wyłączona, trzeba ją włączyć:

Host2 failure: Error login on [imap.wp.pl] with user [test@wp.pl] auth [LOGIN]: 2 NO Wybrany kanal dostepu nalezy aktywowac w intefejsie WWW
Exiting with return value 16 (EXIT_AUTHENTICATION_FAILURE)
./imapsync --host1 imap.wp.pl --user1 test@wp.pl --password1 "password123" --host2 imap.gmail.com --port2 993 --user2 test@gmail.com --password2 "password123" --ssl1 -ssl2

Z serwera Gazeta.pl na serwer GMail

Tutaj spamik ponownie, ale tym razem da się wyłączyć:

Jednak nie zaznaczyło „powyższej” opcji:

Co ciekawe, wg Gazeta.pl Zaq12wsx! to mocne hasło:

Tutaj jedynie SMTP jest wyłączony (uwaga, gdyby ktoś z tej skrzynki chciał korzystać w Outlooku czy innym kliencie pocztowym). IMAP jest włączony, więc od razu można puścić synchronizację:

./imapsync --host1 imap.gazeta.pl --user1 test@gazeta.pl --password1 "password123" --host2 imap.gmail.com --port2 993 --user2 test@gmail.com --password2 "password123" --ssl1 -ssl2

Z serwera o2.pl na serwer GMail

Interfejs jest identyczny jak ten z WP.pl, te same zgody, te same hasło:

Tak samo jak na WP.pl odpalamy IMAPa:

./imapsync --host1 poczta.o2.pl --user1 test@o2.pl --password1 "password123" --host2 imap.gmail.com --port2 993 --user2 test@gmail.com --password2 "password123" --ssl1 -ssl2

Z własnego serwera na Exchange Online

./imapsync --host1 ssl0.ovh.net --port1 993 --user1 test@test.com --password1 "password123" --host2 outlook.office365.com --user2 test@test.onmicrosoft.com --password2 "password123" --ssl1 -ssl2

Przykład wyniku synchronizacji małej skrzynki:

supra@supra-pc:/mnt/r/supra/Pobrane/imapsync-imapsync-1.945$ ./imapsync --host1 ssl0.ovh.net --port1 993 --user1 test@test.com --password1 "password123" --host2 imap.poczta.onet.pl --user2 test@onet.pl --password2 "password123"
--ssl1 -ssl2
Here is imapsync 1.945 on host supra-pc, a linux system with 16.5/63.9 free GiB of RAM
with Perl 5.26.1 and Mail::IMAPClient 3.42
Transfer started at Thu Jul 23 08:12:33 2020
PID is 38 my PPID is 8
Log file is LOG_imapsync/2020_07_23_08_12_33_744_test@test.com_test@onet.pl.txt ( to change it, use --logfile path ; or use --nolog to turn off logging )
Load is 0.52 0.58 0.59 1/5 on 16 cores
Current directory is /mnt/r/supra/Pobrane/imapsync-imapsync-1.945
Real user id is supra (uid 1000)
Effective user id is supra (euid 1000)
$RCSfile: imapsync,v $ $Revision: 1.945 $ $Date: 2019/06/26 19:30:56 $
Command line used, run by /usr/bin/perl:
./imapsync --host1 ssl0.ovh.net --port1 993 --user1 test@test.com --password1 MASKED --host2 imap.poczta.onet.pl --user2 test@onet.pl --password2 MASKED --ssl1 -ssl2
Temp directory is /tmp ( to change it use --tmpdir dirpath )
kill -QUIT 38 # special behavior: call to sub catch_exit
kill -TERM 38 # special behavior: call to sub catch_exit
kill -INT 38 # special behavior: call to sub catch_reconnect
kill -HUP 38 # special behavior: call to sub catch_print
kill -USR1 38 # special behavior: call to sub toggle_sleep
File /tmp/imapsync.pid does not exist
PID file is /tmp/imapsync.pid ( to change it, use --pidfile filepath ; to avoid it use --pidfile "" )
Writing my PID 38 in /tmp/imapsync.pid
Writing also my logfile name in /tmp/imapsync.pid : LOG_imapsync/2020_07_23_08_12_33_744_test@test.com_test@onet.pl.txt
Modules version list:
Authen::NTLM     1.09
CGI         4.49
Compress::Zlib    2.074
Crypt::OpenSSL::RSA 0.28
Data::Uniqid     0.12
Digest::HMAC_MD5   1.01
Digest::HMAC_SHA1  1.03
Digest::MD5     2.55
File::Copy::Recursive 0.40
File::Spec      3.67
Getopt::Long     2.49
HTML::Entities    3.69
IO::Socket      1.38
IO::Socket::INET   1.35
IO::Socket::INET6  2.72
IO::Socket::IP    0.38
IO::Socket::SSL   2.060
IO::Tee       0.65
JSON         4.02
JSON::WebToken    0.10
LWP         6.31
Mail::IMAPClient   3.42
Net::Ping      2.55
Net::SSLeay     1.84
Term::ReadKey    2.37
Test::MockObject   1.20161202
Time::HiRes     1.9741
URI::Escape     3.31
Unicode::String   2.10
( use --no-modulesversion to turn off printing this Perl modules list )
Info: will resync flags for already transferred messages. Use --noresyncflags to not resync flags.
SSL debug mode level is --debugssl 1 (can be set from 0 meaning no debug to 4 meaning max debug)
Host1: SSL default mode is like --sslargs1 "SSL_verify_mode=0", meaning for host1 SSL_VERIFY_NONE, ie, do not check the certificate server.
Host1: Use --sslargs1 SSL_verify_mode=1 to have SSL_VERIFY_PEER, ie, check the certificate server of host1
Host2: SSL default mode is like --sslargs2 "SSL_verify_mode=0", meaning for host2 SSL_VERIFY_NONE, ie, do not check the certificate server.
Host2: Use --sslargs2 SSL_verify_mode=1 to have SSL_VERIFY_PEER, ie, check the certificate server of host2
Info: turned ON syncinternaldates, will set the internal dates (arrival dates) on host2 same as host1.
Host1: will try to use LOGIN authentication on host1
Host2: will try to use LOGIN authentication on host2
Host1: imap connection timeout is 120 seconds
Host2: imap connection timeout is 120 seconds
Host1: IMAP server [ssl0.ovh.net] port [993] user [test@test.com]
Host2: IMAP server [imap.poczta.onet.pl] port [993] user [test@onet.pl]
Host1: connecting and login on host1 [ssl0.ovh.net] port [993] with user [test@test.com]
Host1 IP address: 193.70.18.144
Host1 banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot on host 103 ready
Host1 capability before authentication: IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH
Host1: ssl0.ovh.net says it has CAPABILITY for AUTHENTICATE LOGIN
Host1: success login on [ssl0.ovh.net] with user [test@test.com] auth [LOGIN]
Host2: connecting and login on host2 [imap.poczta.onet.pl] port [993] with user [test@onet.pl]
Host2 IP address: 213.180.147.154
Host2 banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID SORT SORT=DISPLAY MULTIAPPEND UNSELECT CHILDREN UIDPLUS LIST-STATUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 SEARCHRES WITHIN AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=XOAUTH2] Onet server ready.
Host2 capability before authentication: IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID SORT SORT=DISPLAY MULTIAPPEND UNSELECT CHILDREN UIDPLUS LIST-STATUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 SEARCHRES WITHIN AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=XOAUTH2 I18NLEVEL AUTH
Host2: imap.poczta.onet.pl says it has CAPABILITY for AUTHENTICATE LOGIN
Host2: success login on [imap.poczta.onet.pl] with user [test@onet.pl] auth [LOGIN]
Host1: state Authenticated
Host2: state Authenticated
Host1 capability once authenticated: IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE QUOTA THREAD I18NLEVEL CONTEXT
Host2 capability once authenticated: IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID SORT SORT=DISPLAY MULTIAPPEND UNSELECT CHILDREN UIDPLUS LIST-STATUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 SEARCHRES WITHIN I18NLEVEL

Host1: found ID capability. Sending/receiving ID, presented in raw IMAP for now.
In order to avoid sending/receiving ID, use option --noid
Sending: 4 ID ("name" "imapsync" "version" "1.945" "os" "linux" "vendor" "Gilles LAMIRAL" "support-url" "https://imapsync.lamiral.info/" "date" "26-Jun-2019 19:30:56 +0000" "side" "host1")
Sent 181 bytes
Read:  * ID ("name" "Dovecot")
    4 OK ID completed (0.000 + 0.000 secs).


Host2: found ID capability. Sending/receiving ID, presented in raw IMAP for now.
In order to avoid sending/receiving ID, use option --noid
Sending: 4 ID ("name" "imapsync" "version" "1.945" "os" "linux" "vendor" "Gilles LAMIRAL" "support-url" "https://imapsync.lamiral.info/" "date" "26-Jun-2019 19:30:56 +0000" "side" "host2")
Sent 181 bytes
Read:  * ID ("name" "NIL")
    4 OK ID completed (0.001 + 0.000 secs).

Host1: found 13 folders.
Host2: found 8 folders.
Host1: guessing separator from folder listing: [.]
Host1: separator given by NAMESPACE: [.]
Host2: guessing separator from folder listing: [/]
Host2: No NAMESPACE capability, so using guessed separator [/]
You can set the separator character with the --sep2 option,
the complete listing of folders may help you to find it
[Powiadomienia]
[Oferty]
[Spo&AUI-eczno&AVs-ci]
[Drafts]
[Junk]
[Sent]
[Trash]
[INBOX]
Host1: guessing prefix from folder listing: [INBOX.]
Host1: prefix given by NAMESPACE: [INBOX.]
Host2: guessing prefix from folder listing: []
Host2: No NAMESPACE capability so using guessed prefix []
You can set the prefix namespace with the --prefix2 option,
the folowing listing of folders may help you to find it:
[Powiadomienia]
[Oferty]
[Spo&AUI-eczno&AVs-ci]
[Drafts]
[Junk]
[Sent]
[Trash]
[INBOX]
Host1: separator and prefix: [.][INBOX.]
Host2: separator and prefix: [/][]
Including all folders found by default. Use --subscribed or --folder or --folderrec or --include to select specific folders. Use --exclude to unselect specific folders.
Host1: Checking wanted folders exist. Use --nocheckfoldersexist to avoid this check (shared of public namespace targeted).
Host1: Checking wanted folders are selectable. Use --nocheckselectable to avoid this check.
Turned off automapping folders ( use --automap to turn on automapping )

++++ Listing folders
All foldernames are presented between brackets like [X] where X is the foldername.
When a foldername contains non-ASCII characters it is presented in the form
[X] = [Y] where
X is the imap foldername you have to use in command line options and
Y is the utf8 output just printed for convenience, to recognize it.

Host1: folders list (first the raw imap format then the [X] = [Y]):
* LIST (\HasChildren) "." INBOX
* LIST (\HasNoChildren) "." "INBOX.ESET Antispam"
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX.INBOX.Sent
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX.INBOX.Junk
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX.INBOX.Drafts
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX.INBOX.Trash
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX.Trash
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci
* LIST (\HasNoChildren) "." "INBOX.Elementy wys&AUI-ane"
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX.Sent
* LIST (\HasNoChildren) "." "INBOX.Elementy usuni&ARk-te"
* LIST (\HasNoChildren) "." "INBOX.Wersje robocze"
* LIST (\HasNoChildren) "." "INBOX.Wykryte elementy"
22 OK List completed (0.000 + 0.000 secs).

[INBOX]
[INBOX.ESET Antispam]
[INBOX.Elementy usuni&ARk-te] = [INBOX.Elementy usunięte]
[INBOX.Elementy wys&AUI-ane] = [INBOX.Elementy wysłane]
[INBOX.INBOX.Drafts]
[INBOX.INBOX.Junk]
[INBOX.INBOX.Sent]
[INBOX.INBOX.Trash]
[INBOX.Sent]
[INBOX.Trash]
[INBOX.Wersje robocze]
[INBOX.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] = [INBOX.Wiadomości-śmieci]
[INBOX.Wykryte elementy]

Host2: folders list (first the raw imap format then the [X] = [Y]):
* LIST (\NoInferiors) "/" Powiadomienia
* LIST (\NoInferiors) "/" Oferty
* LIST (\NoInferiors) "/" Spo&AUI-eczno&AVs-ci
* LIST (\NoInferiors) "/" Drafts
* LIST (\NoInferiors) "/" Junk
* LIST (\NoInferiors) "/" Sent
* LIST (\NoInferiors) "/" Trash
* LIST (\NoInferiors) "/" INBOX
9 OK List completed (0.001 + 0.000 secs).

[Drafts]
[INBOX]
[Junk]
[Oferty]
[Powiadomienia]
[Sent]
[Spo&AUI-eczno&AVs-ci] = [Społeczności]
[Trash]

Folders in host2 not in host1:
[Spo&AUI-eczno&AVs-ci] = [Społeczności]
[Powiadomienia]
[Oferty]
[Junk]
[Drafts]


Folders sizes before the synchronization.
You can remove foldersizes listings by using "--nofoldersizes" and "--nofoldersizesatend"
but then you will also lose the ETA (Estimation Time of Arrival) given after each message copy.
++++ Calculating sizes of 13 folders on Host1
Host1 folder  1/13 [INBOX]               Size:   42026 Messages:   8 Biggest:   7928
Host1 folder  2/13 [INBOX.ESET Antispam]        Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  3/13 [INBOX.Elementy usuni&ARk-te] = [INBOX.Elementy usunięte] Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  4/13 [INBOX.Elementy wys&AUI-ane] = [INBOX.Elementy wysłane] Size:   3211 Messages:   1 Biggest:   3211
Host1 folder  5/13 [INBOX.INBOX.Drafts]        Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  6/13 [INBOX.INBOX.Junk]         Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  7/13 [INBOX.INBOX.Sent]         Size:    663 Messages:   1 Biggest:    663
Host1 folder  8/13 [INBOX.INBOX.Trash]         Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  9/13 [INBOX.Sent]            Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  10/13 [INBOX.Trash]            Size:   5718 Messages:   1 Biggest:   5718
Host1 folder  11/13 [INBOX.Wersje robocze]       Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  12/13 [INBOX.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] = [INBOX.Wiadomości-śmieci] Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  13/13 [INBOX.Wykryte elementy]      Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 Nb folders:        13 folders
Host1 Nb messages:       11 messages
Host1 Total size:      51618 bytes (50.408 KiB)
Host1 Biggest message:    7928 bytes (7.742 KiB)
Host1 Time spent:       3.7 seconds
++++ Calculating sizes of 13 folders on Host2
Host2 folder  1/13 [ESET Antispam]           does not exist yet
Host2 folder  2/13 [Elementy usuni&ARk-te] = [Elementy usunięte] does not exist yet
Host2 folder  3/13 [Elementy wys&AUI-ane] = [Elementy wysłane] does not exist yet
Host2 folder  4/13 [INBOX]               Size:  286065 Messages:   2 Biggest:  231514
Host2 folder  5/13 [INBOX/Drafts]           does not exist yet
Host2 folder  6/13 [INBOX/Junk]            does not exist yet
Host2 folder  7/13 [INBOX/Sent]            does not exist yet
Host2 folder  8/13 [INBOX/Trash]            does not exist yet
Host2 folder  9/13 [Sent]               Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host2 folder  10/13 [Trash]               Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host2 folder  11/13 [Wersje robocze]          does not exist yet
Host2 folder  12/13 [Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] = [Wiadomości-śmieci] does not exist yet
Host2 folder  13/13 [Wykryte elementy]         does not exist yet
Host2 Nb folders:        13 folders
Host2 Nb messages:        2 messages
Host2 Total size:      286065 bytes (279.360 KiB)
Host2 Biggest message:   231514 bytes (226.088 KiB)
Host2 Time spent:       0.1 seconds
++++ Looping on each one of 13 folders to sync
Folder  1/13 [INBOX]               -> [INBOX]
Host1: folder [INBOX] has 8 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [INBOX] has 2 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [INBOX] permanentflags:
Host1: folder [INBOX] considering 8 messages
Host2: folder [INBOX] considering 2 messages
Host1: folder [INBOX] selected 8 messages, duplicates 0
Host2: INBOX/1 size 54569 ignored (no wanted headers so we ignore this message)
Host2: folder [INBOX] selected 2 messages, duplicates 0
msg INBOX/1 {6599}      copied to INBOX/3     1.00 msgs/s 6.444 KiB/s 6.444 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:48 2020 10 s 10/11 msgs left
msg INBOX/2 {4128}      copied to INBOX/4     2.00 msgs/s 10.476 KiB/s 10.476 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:42 2020 4 s 9/11 msgs left
msg INBOX/4 {4152}      copied to INBOX/5     3.00 msgs/s 14.530 KiB/s 14.530 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:41 2020 3 s 8/11 msgs left
msg INBOX/5 {4711}      copied to INBOX/6     3.87 msgs/s 18.503 KiB/s 19.131 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:40 2020 2 s 7/11 msgs left
msg INBOX/6 {5690}      copied to INBOX/7     4.22 msgs/s 20.858 KiB/s 24.688 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:40 2020 1 s 6/11 msgs left
msg INBOX/7 {3635}      copied to INBOX/8     4.42 msgs/s 20.812 KiB/s 28.237 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:40 2020 1 s 5/11 msgs left
msg INBOX/8 {7928}      copied to INBOX/9     4.65 msgs/s 23.916 KiB/s 35.979 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:39 2020 1 s 4/11 msgs left
msg INBOX/9 {5183}      copied to INBOX/10     4.81 msgs/s 24.685 KiB/s 41.041 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:39 2020 1 s 3/11 msgs left
Folder  2/13 [INBOX.ESET Antispam]        -> [ESET Antispam]
Host1: folder [INBOX.ESET Antispam] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [ESET Antispam] on host2
Created folder [ESET Antispam] on host2
Host2: folder [ESET Antispam] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [ESET Antispam] permanentflags:
Host2: Subscribing to folder ESET Antispam
Host1: folder [INBOX.ESET Antispam] considering 0 messages
Host2: folder [ESET Antispam] considering 0 messages
Host1: folder [INBOX.ESET Antispam] selected 0 messages, duplicates 0
Host2: folder [ESET Antispam] selected 0 messages, duplicates 0
Folder  3/13 [INBOX.Elementy usuni&ARk-te] = [INBOX.Elementy usunięte] -> [Elementy usuni&ARk-te] = [Elementy usunięte]
Host1: folder [INBOX.Elementy usuni&ARk-te] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [Elementy usuni&ARk-te] on host2
Folder [Elementy usuni&ARk-te] already exists (--nomixfolders is not set)
Host2: folder [Elementy usuni&ARk-te] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [Elementy usuni&ARk-te] permanentflags:
Host2: Subscribing to folder Elementy usuni&ARk-te
Host1: folder [INBOX.Elementy usuni&ARk-te] considering 0 messages
Host2: folder [Elementy usuni&ARk-te] considering 0 messages
Host1: folder [INBOX.Elementy usuni&ARk-te] selected 0 messages, duplicates 0
Host2: folder [Elementy usuni&ARk-te] selected 0 messages, duplicates 0
Folder  4/13 [INBOX.Elementy wys&AUI-ane] = [INBOX.Elementy wysłane] -> [Elementy wys&AUI-ane] = [Elementy wysłane]
Host1: folder [INBOX.Elementy wys&AUI-ane] has 1 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [Elementy wys&AUI-ane] on host2
Folder [Elementy wys&AUI-ane] already exists (--nomixfolders is not set)
Host2: folder [Elementy wys&AUI-ane] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [Elementy wys&AUI-ane] permanentflags:
Host2: Subscribing to folder Elementy wys&AUI-ane
Host1: folder [INBOX.Elementy wys&AUI-ane] considering 1 messages
Host2: folder [Elementy wys&AUI-ane] considering 0 messages
Host1: folder [INBOX.Elementy wys&AUI-ane] selected 1 messages, duplicates 0
Host2: folder [Elementy wys&AUI-ane] selected 0 messages, duplicates 0
msg INBOX.Elementy wys&AUI-ane/1 {3211}      copied to Elementy wys&AUI-ane/1     3.55 msgs/s 17.422 KiB/s 44.177 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:40 2020 1 s 2/11 msgs left
Folder  5/13 [INBOX.INBOX.Drafts]        -> [INBOX/Drafts]
Host1: folder [INBOX.INBOX.Drafts] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [INBOX/Drafts] on host2
Created folder [INBOX/Drafts] on host2
Host2 folder INBOX/Drafts: Could not select: 54 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Drafts (0.003 + 0.000 + 0.002 secs).
Creating folder [INBOX/Drafts] on host2
Created folder [INBOX/Drafts] on host2
Host2 folder INBOX/Drafts: Could not select: 58 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Drafts (0.003 + 0.000 + 0.002 secs).
Folder  6/13 [INBOX.INBOX.Junk]         -> [INBOX/Junk]
Host1: folder [INBOX.INBOX.Junk] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [INBOX/Junk] on host2
Created folder [INBOX/Junk] on host2
Host2 folder INBOX/Junk: Could not select: 62 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Junk (0.003 + 0.000 + 0.002 secs).
Creating folder [INBOX/Junk] on host2
Created folder [INBOX/Junk] on host2
Host2 folder INBOX/Junk: Could not select: 66 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Junk (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Folder  7/13 [INBOX.INBOX.Sent]         -> [INBOX/Sent]
Host1: folder [INBOX.INBOX.Sent] has 1 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [INBOX/Sent] on host2
Created folder [INBOX/Sent] on host2
Host2 folder INBOX/Sent: Could not select: 70 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Sent (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Creating folder [INBOX/Sent] on host2
Created folder [INBOX/Sent] on host2
Host2 folder INBOX/Sent: Could not select: 74 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Sent (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Folder  8/13 [INBOX.INBOX.Trash]         -> [INBOX/Trash]
Host1: folder [INBOX.INBOX.Trash] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [INBOX/Trash] on host2
Created folder [INBOX/Trash] on host2
Host2 folder INBOX/Trash: Could not select: 78 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Trash (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Creating folder [INBOX/Trash] on host2
Created folder [INBOX/Trash] on host2
Host2 folder INBOX/Trash: Could not select: 82 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Trash (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Folder  9/13 [INBOX.Sent]            -> [Sent]
Host1: folder [INBOX.Sent] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [Sent] has 1 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [Sent] permanentflags:
Host1: folder [INBOX.Sent] considering 0 messages
Host2: folder [Sent] considering 1 messages
Host1: folder [INBOX.Sent] selected 0 messages, duplicates 0
Host2: folder [Sent] selected 1 messages, duplicates 0
Folder  10/13 [INBOX.Trash]            -> [Trash]
Host1: folder [INBOX.Trash] has 1 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [Trash] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [Trash] permanentflags:
Host1: folder [INBOX.Trash] considering 1 messages
Host2: folder [Trash] considering 0 messages
Host1: folder [INBOX.Trash] selected 1 messages, duplicates 0
Host2: folder [Trash] selected 0 messages, duplicates 0
msg INBOX.Trash/1 {5718}      copied to Trash/1     2.53 msgs/s 12.601 KiB/s 49.761 KiB copied ETA: Thu Jul 23 08:12:41 2020 0 s 1/11 msgs left
Folder  11/13 [INBOX.Wersje robocze]       -> [Wersje robocze]
Host1: folder [INBOX.Wersje robocze] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [Wersje robocze] on host2
Created folder [Wersje robocze] on host2
Host2: folder [Wersje robocze] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [Wersje robocze] permanentflags:
Host2: Subscribing to folder Wersje robocze
Host1: folder [INBOX.Wersje robocze] considering 0 messages
Host2: folder [Wersje robocze] considering 0 messages
Host1: folder [INBOX.Wersje robocze] selected 0 messages, duplicates 0
Host2: folder [Wersje robocze] selected 0 messages, duplicates 0
Folder  12/13 [INBOX.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] = [INBOX.Wiadomości-śmieci] -> [Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] = [Wiadomości-śmieci]
Host1: folder [INBOX.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] on host2
Folder [Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] already exists (--nomixfolders is not set)
Host2: folder [Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] permanentflags:
Host2: Subscribing to folder Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci
Host1: folder [INBOX.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] considering 0 messages
Host2: folder [Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] considering 0 messages
Host1: folder [INBOX.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] selected 0 messages, duplicates 0
Host2: folder [Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] selected 0 messages, duplicates 0
Folder  13/13 [INBOX.Wykryte elementy]      -> [Wykryte elementy]
Host1: folder [INBOX.Wykryte elementy] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Creating folder [Wykryte elementy] on host2
Created folder [Wykryte elementy] on host2
Host2: folder [Wykryte elementy] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [Wykryte elementy] permanentflags:
Host2: Subscribing to folder Wykryte elementy
Host1: folder [INBOX.Wykryte elementy] considering 0 messages
Host2: folder [Wykryte elementy] considering 0 messages
Host1: folder [INBOX.Wykryte elementy] selected 0 messages, duplicates 0
Host2: folder [Wykryte elementy] selected 0 messages, duplicates 0
++++ End looping on each folder

Folders sizes after the synchronization.
You can remove this foldersizes listing by using "--nofoldersizesatend"
++++ Calculating sizes of 13 folders on Host1
Host1 folder  1/13 [INBOX]               Size:   42026 Messages:   8 Biggest:   7928
Host1 folder  2/13 [INBOX.ESET Antispam]        Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  3/13 [INBOX.Elementy usuni&ARk-te] = [INBOX.Elementy usunięte] Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  4/13 [INBOX.Elementy wys&AUI-ane] = [INBOX.Elementy wysłane] Size:   3211 Messages:   1 Biggest:   3211
Host1 folder  5/13 [INBOX.INBOX.Drafts]        Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  6/13 [INBOX.INBOX.Junk]         Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  7/13 [INBOX.INBOX.Sent]         Size:    663 Messages:   1 Biggest:    663
Host1 folder  8/13 [INBOX.INBOX.Trash]         Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  9/13 [INBOX.Sent]            Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  10/13 [INBOX.Trash]            Size:   5718 Messages:   1 Biggest:   5718
Host1 folder  11/13 [INBOX.Wersje robocze]       Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  12/13 [INBOX.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] = [INBOX.Wiadomości-śmieci] Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 folder  13/13 [INBOX.Wykryte elementy]      Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host1 Nb folders:        13 folders
Host1 Nb messages:       11 messages
Host1 Total size:      51618 bytes (50.408 KiB)
Host1 Biggest message:    7928 bytes (7.742 KiB)
Host1 Time spent:       1.5 seconds
++++ Calculating sizes of 13 folders on Host2
Host2 folder  1/13 [ESET Antispam]           Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host2 folder  2/13 [Elementy usuni&ARk-te] = [Elementy usunięte] does not exist yet
Host2 folder  3/13 [Elementy wys&AUI-ane] = [Elementy wysłane] does not exist yet
Host2 folder  4/13 [INBOX]               Size:  328475 Messages:  10 Biggest:  231514
Host2 folder  5/13 [INBOX/Drafts]           does not exist yet
Host2 folder  6/13 [INBOX/Junk]            does not exist yet
Host2 folder  7/13 [INBOX/Sent]            does not exist yet
Host2 folder  8/13 [INBOX/Trash]            does not exist yet
Host2 folder  9/13 [Sent]               Size:   3259 Messages:   1 Biggest:   3259
Host2 folder  10/13 [Trash]               Size:   5766 Messages:   1 Biggest:   5766
Host2 folder  11/13 [Wersje robocze]          Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host2 folder  12/13 [Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci] = [Wiadomości-śmieci] does not exist yet
Host2 folder  13/13 [Wykryte elementy]         Size:     0 Messages:   0 Biggest:     0
Host2 Nb folders:        13 folders
Host2 Nb messages:       12 messages
Host2 Total size:      337500 bytes (329.590 KiB)
Host2 Biggest message:   231514 bytes (226.088 KiB)
Host2 Time spent:       0.2 seconds
++++ Statistics
Transfer started on           : Thu Jul 23 08:12:33 2020
Transfer ended on            : Thu Jul 23 08:12:43 2020
Transfer time              : 10.1 sec
Folders synced             : 13/13 synced
Messages transferred          : 10
Messages skipped            : 0
Messages found duplicate on host1    : 0
Messages found duplicate on host2    : 0
Messages found crossduplicate on host2 : 0
Messages void (noheader) on host1    : 0
Messages void (noheader) on host2    : 1
Messages found in host1 not in host2  : 0 messages
Messages found in host2 not in host1  : 1 messages
Messages deleted on host1        : 0
Messages deleted on host2        : 0
Total bytes transferred         : 50955 (49.761 KiB)
Total bytes skipped           : 0 (0.000 KiB)
Message rate              : 1.0 messages/s
Average bandwidth rate         : 4.9 KiB/s
Reconnections to host1         : 0
Reconnections to host2         : 0
Memory consumption at the end      : 188.4 MiB (started with 170.5 MiB)
Load end is               : 0.52 0.58 0.59 1/5 on 16 cores
Biggest message             : 7928 bytes (7.742 KiB)
Memory/biggest message ratio      : 24916.5
Start difference host2 - host1     : -9 messages, 234447 bytes (228.952 KiB)
Final difference host2 - host1     : 1 messages, 285882 bytes (279.182 KiB)
The sync looks good, all 10 identified messages in host1 are on host2.
The sync is not strict, there are 1 messages in host2 that are not on host1. Use --delete2 to delete them and have a strict sync.
Detected 8 errors

Check if a new imapsync release is available by adding --releasecheck
Homepage: https://imapsync.lamiral.info/
++++ Listing 8 errors encountered during the sync ( avoid this listing with --noerrorsdump ).
Err 1/8: Host2 folder INBOX/Drafts: Could not select: 54 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Drafts (0.003 + 0.000 + 0.002 secs).
Err 2/8: Host2 folder INBOX/Drafts: Could not select: 58 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Drafts (0.003 + 0.000 + 0.002 secs).
Err 3/8: Host2 folder INBOX/Junk: Could not select: 62 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Junk (0.003 + 0.000 + 0.002 secs).
Err 4/8: Host2 folder INBOX/Junk: Could not select: 66 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Junk (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Err 5/8: Host2 folder INBOX/Sent: Could not select: 70 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Sent (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Err 6/8: Host2 folder INBOX/Sent: Could not select: 74 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Sent (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Err 7/8: Host2 folder INBOX/Trash: Could not select: 78 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Trash (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Err 8/8: Host2 folder INBOX/Trash: Could not select: 82 NO Mailbox doesn't exist: INBOX/Trash (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
Exiting with return value 111 (EXIT_WITH_ERRORS)
Log file is LOG_imapsync/2020_07_23_08_12_33_744_test@test.com_test@onet.pl.txt ( to change it, use --logfile filepath ; or use --nolog to turn off logging )

Nie znalazłem rozwiązania na błędy, które pojawiają się na samym końcu, więc jeśli ktoś zna rozwiązanie – chętnie o tym posłucham.

Exchange i przenoszenie wielu skrzynek na inny serwer

Tutaj sprawa jest nieco skomplikowana: Exchange domyślnie nie obsługuje IMAPa, to znaczy ta funkcja jest wyłączona. Trzeba ją włączyć i skonfigurować dla użytkowników. Jeśli chodzi o synchronizację wielu użytkowników – niczym się nie różni w stosunku tego, co jest powyżej, poza tym, że robimy to dla wielu użytkowników i czytamy loginy i hasła kont źródłowych i docelowych z pliku CSV. Testy robiłem na Exchange 2019 i do niego będę się odnosił. Nazwa serwera mailowego to mail.serba.website. Poza tym, co wspomniałem, konta muszą być wcześniej utworzone na docelowym serwerze, na który przenosimy skrzynki.

Instrukcja włączania IMAPa jest tutaj, ale ja ją skrócę – poniższe usługi trzeba włączyć i zmienić ich tryb na Automatyczny:

Następnie należy ustawić adres FQDN dla serwera IMAP Exchange’a:

C:\Windows\system32>Set-ImapSettings -ExternalConnectionSettings "mail.serba.website:993:SSL","mail.serba.website:143:TLS" -X509CertificateName mail.serba.website
WARNING: Changes to IMAP4 settings will only take effect after all Microsoft Exchange IMAP4 services are restarted on server EXCHANGE.

Po tym należy wykonać restart usługi:

[PS] C:\Windows\system32>Restart-Service MSExchangeIMAP4; Restart-Service MSExchangeIMAP4BE
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange IMAP4 (MSExchangeIMAP4)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange IMAP4 (MSExchangeIMAP4)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange IMAP4 Backend (MSExchangeIMAP4BE)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange IMAP4 Backend (MSExchangeIMAP4BE)' to start...
[PS] C:\Windows\system32>Get-Service MSExchangeIMAP4; Get-Service MSExchangeIMAP4BE

Status  Name        DisplayName
------  ----        -----------
Running MSExchangeIMAP4  Microsoft Exchange IMAP4
Running MSExchangeIMAP4BE Microsoft Exchange IMAP4 Backend

Po tym IMAP działa, ale nie można zapomnieć o tym, by ten miał ważny certyfikat SSL lub jeśli ma samopodpisany lub nieważny, należy użyć opcji --sslargs2 SSL_verify_mode=0 zakładając, że Exchange jest serwerem na który przenosimy skrzynki.

Następnie należy przygotować skrypt, który wykona nam synchronizację oraz plik CSV zawierający loginy i hasła. CSV wygląda tak (zapisany jako konta.csv):

konto1@test.com;haslo1;apilecki@website;haslo1
konto2@test.com;haslo2;bpoprawa@website;haslo2
konto3@test.com;haslo3;fkluk@website;haslo3

Skrypt wygląda tak:

{ while IFS=';' read u1 p1 u2 p2; do
/mnt/c/Users/Administrator.SERBA/Desktop/imapsync/imapsync --host1 ssl0.ovh.net --user1 "$u1" --password1 "$p1" --ssl1 --port1 993 \
               --host2 exchange.serba.local --user2 "$u2" --password2 "$p2" -ssl2
             done ; } < konta.csv

Oczywiście należy podmienić ścieżkę do imapsync na właściwą wcześniej, po tym zapisujemy skrypt jako sync.sh i wykonujemy polecenie bash sync.sh. Po tym skrzynki się zsynchronizują.

Kwestie wydajnościowe

Według zaleceń twórcy IMAPsynca są kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę pod kątem synchronizacji i myślę, przy masowych synchronizacjach warto wziąć pod uwagę. Jeśli mamy dużo kont do synchronizacji to można podzielić plik CSV na mniejsze i odpalić osobne procesy dla każdego pliku CSV – w ten sposób więcej synchronizacji można wykonać w jednym czasie, lecz nie ma dokładnego określenia ile ich ma być. Pozostaje testować. Poza tym, warto takie synchronizacje robić z poziomu źródłowego serwera pocztowego lub z docelowego serwera pocztowego (jeśli to jest w ogóle możliwe). To zapewni nam najlepszą wydajność, na przykład jeśli wysyłamy skrzynkę do Office 365 z lokalnego Exchange, warto taki program odpalić bezpośrednio na Exchange’u (jeśli to w ogóle możliwe),

12 thoughts on “IMAPsync czyli zbawienie dla migracji serwerów pocztowych oraz kilka słów dlaczego nie warto korzystać z poczty Onetu i WP.pl”

 1. Bardzo przydatny materiał. Nie znam Linux, więc nie wiem co zrobić po przeczytaniu „… można wrócić do głównego katalogu sklonowanego repozytorium Gita i zanim odpalimy IMAPsync warto sprawdzić dane do serwera pocztowego…..”

  Niestety, ja potrzebuje screen umożliwiające dotarcie do pliku, w którym mógłbym zmieniać dane dostępowe do serwerów pocztowych. Dodam, że korzystam z Imapsync na Linux Subsystem for Windows (WSL).

  1. hej, dzięki 🙂
   W tym poradnik też używałem WSL.
   „można wrócić do głównego katalogu sklonowanego repozytorium Gita” – gdy wykonujesz operację git clone, kopiujesz zawartość całego repozytorium z GitHuba na przestrzeń lokalną (najprawdopodobniej) swojego komputera. Domyślnie w lokalizacji, w której się znajdujesz w terminalu zostanie utworzony folder o nazwie repozytorium, które klonujesz i o to mi chodziło w tym określeniu.
   Te pojęcie nie odnosi się stricte do Linuksa – git jest dostępny na prawie każdy system operacyjny jaki jest. Tak samo by to działało, gdybyś miał zainstalowane binaria gita na Windowsie bez WSL.

   „Niestety, ja potrzebuje screen umożliwiające dotarcie do pliku, w którym mógłbym zmieniać dane dostępowe do serwerów pocztowych.”
   Na końcu poradnika podałem przykład jak stworzyć plik z danymi dostępowymi do skrzynek pocztowych + w poleceniu do imapsync podaje się te dane. Spróbuj z tego skorzystać.

   1. Tak, więc po uruchomieniu Ubuntu, należy wpisać „ls”, pojawi się nazwa folderu „imapsync”. Następnie piszemy „cd imapsync”. Później tworzymy plik .sh z danymi skrzynek, czyli uruchamiamy edytor tekstu poleceniem „nano ~”, wklejamy dane dostępowe do skrzynek, zapisujemy np pod nazwa test.sh, zamykamy, wpisujemy „bash test.sh” – takie podstawy, może komuś się przyda.

    Problem i prośba o pomoc. Dlaczego nie skopiowało e-mail na nowy serwer? Połączenie z oba serwerami nastąpiło. Program Imapsync widzi ilość e-mail, folderów na jednym i drugim serwerze. Do synchronizacji użyłem polecenia:

    ./imapsync –host1 poczta.xxx.net.pl –user1 janek@xxx.net.pl –password1 TSTSS1# –ssl1 –host2 ww12.serwer.pl –user2 janek@xxx.net.pl –password2 TSTSS1# –automap –justfolders –dry

    Poniżej zdjęcia: https://uploads.disquscdn.com/images/64644b70492c46b9addb72ce0ac7970fc9dd9a9006c810e33696b6b47e5d5190.png https://uploads.disquscdn.com/images/f5b804792e50ce3879402e5936ebd5e08e993bb4e9540fac18db3ac4b8b9b307.png https://uploads.disquscdn.com/images/d0af1dd8195333beac0109c82d8e4c38901f675c5e0537571fd7f00b5775e1b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3fd83a22a39b362be4d353dec0a22c7f3d32e3304fb80e69f30b2997e248d342.png

     1. Poniżej LOG (ze zmienionymi przed publikacją adresami e-mail, nazwami hostów).
      Link z podobnym problemem: https://github.com/imapsync/imapsync/issues/56

      Here is imapsync 1.977 on host Fujitsu, a linux system with 4.0/7.8 free GiB of RAM
      with Perl 5.26.1 and Mail::IMAPClient 3.39
      Transfer started at Wed Jan 6 08:39:38 2021
      PID is 62 my PPID is 61
      Log file is LOG_imapsync/2021_01_06_08_39_38_699_janusz.terlak@rosol.net.pl_janusz.terlak@rosol.net.pl.txt ( to change it, use –logfile path ; or use –nolog to turn off logging )
      Load is 0.52 0.58 0.59 1/6 on 4 cores
      Current directory is /home/supra/imapsync
      Real user id is supra (uid 1000)
      Effective user id is supra (euid 1000)
      $RCSfile: imapsync,v $ $Revision: 1.977 $ $Date: 2019/12/23 20:18:02 $
      Command line used, run by /usr/bin/perl:
      ./imapsync –host1 poczta7498.xxx.pl –user1 janusz.terlak@rosol.net.pl –password1 MASKED –ssl1 –host2 wt56.yyyy.pl –user2 janusz.terlak@rosol.net.pl –password2 MASKED –automap –justfolders –dry
      Temp directory is /tmp ( to change it use –tmpdir dirpath )
      kill -QUIT 62 # special behavior: call to sub catch_exit
      kill -TERM 62 # special behavior: call to sub catch_exit
      kill -INT 62 # special behavior: call to sub catch_reconnect
      kill -HUP 62 # special behavior: call to sub catch_print
      kill -USR1 62 # special behavior: call to sub toggle_sleep
      File /tmp/imapsync.pid does not exist
      PID file is /tmp/imapsync.pid ( to change it, use –pidfile filepath ; to avoid it use –pidfile „” )
      Writing my PID 62 in /tmp/imapsync.pid
      Writing also my logfile name in /tmp/imapsync.pid : LOG_imapsync/2021_01_06_08_39_38_699_janusz.terlak@rosol.net.pl_janusz.terlak@rosol.net.pl.txt
      Modules version list:
      Authen::NTLM 1.09
      CGI 4.51
      Compress::Zlib 2.074
      Crypt::OpenSSL::RSA 0.28
      Data::Uniqid 0.12
      Digest::HMAC_MD5 1.01
      Digest::HMAC_SHA1 1.03
      Digest::MD5 2.55
      Encode 2.88
      Encode::IMAPUTF7 1.05
      File::Copy::Recursive 0.40
      File::Spec 3.67
      Getopt::Long 2.49
      HTML::Entities 3.69
      IO::Socket 1.38
      IO::Socket::INET 1.35
      IO::Socket::INET6 2.72
      IO::Socket::IP 0.38
      IO::Socket::SSL 2.060
      IO::Tee 0.65
      JSON 2.97001
      JSON::WebToken 0.10
      LWP 6.31
      MIME::Base64 3.15
      Mail::IMAPClient 3.39
      Net::Ping 2.55
      Net::SSLeay 1.84
      Term::ReadKey 2.37
      Test::MockObject 1.20161202
      Time::HiRes 1.9741
      URI::Escape 3.31
      Unicode::String 2.10
      ( use –no-modulesversion to turn off printing this Perl modules list )
      Info: will resync flags for already transferred messages. Use –noresyncflags to not resync flags.
      Host2: probing ssl on port 993 ( use –nosslcheck to avoid this ssl probe )
      Host2: sslcheck detected open ssl port 993 so turning ssl on (use –nossl2 –notls2 to turn off SSL and TLS wizardry)
      SSL debug mode level is –debugssl 1 (can be set from 0 meaning no debug to 4 meaning max debug)
      Host1: SSL default mode is like –sslargs1 „SSL_verify_mode=0”, meaning for host1 SSL_VERIFY_NONE, ie, do not check the certificate server.
      Host1: Use –sslargs1 SSL_verify_mode=1 to have SSL_VERIFY_PEER, ie, check the certificate server of host1
      Host2: SSL default mode is like –sslargs2 „SSL_verify_mode=0”, meaning for host2 SSL_VERIFY_NONE, ie, do not check the certificate server.
      Host2: Use –sslargs2 SSL_verify_mode=1 to have SSL_VERIFY_PEER, ie, check the certificate server of host2
      Info: turned ON syncinternaldates, will set the internal dates (arrival dates) on host2 same as host1.
      Host1: will try to use LOGIN authentication on host1
      Host2: will try to use LOGIN authentication on host2
      Host1: imap connection timeout is 120 seconds
      Host2: imap connection timeout is 120 seconds
      Host1: IMAP server [poczta7498.xxx.pl] port [993] user [janusz.terlak@rosol.net.pl]
      Host2: IMAP server [wt56.yyyy.pl] port [993] user [janusz.terlak@rosol.net.pl]
      Host1: connecting and login on host1 [poczta7498.xxx.pl] port [993] with user [janusz.terlak@rosol.net.pl]
      Host1 IP address: 94.152.195.118
      Host1 banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=CRAM-MD5 AUTH=DIGEST-MD5] Dovecot ready.
      Host1 capability before authentication: IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=CRAM-MD5 AUTH=DIGEST-MD5
      Host1: poczta7498.xxx.pl says it has CAPABILITY for AUTHENTICATE LOGIN
      Host1: success login on [poczta7498.xxx.pl] with user [janusz.terlak@rosol.net.pl] auth [LOGIN]
      Host2: connecting and login on host2 [wt56.yyyy.pl] port [993] with user [janusz.terlak@rosol.net.pl]
      Host2 IP address: 194.181.228.60
      Host2 banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.
      Host2 capability before authentication: IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN
      Host2: wt56.yyyy.plsays it has CAPABILITY for AUTHENTICATE LOGIN
      Host2: success login on [wt56.yyyy.pl] with user [janusz.terlak@rosol.net.pl] auth [LOGIN]
      Host1: state Authenticated
      Host2: state Authenticated
      Host1 capability once authenticated: IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE QUOTA
      Host2 capability once authenticated: IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY STATUS=SIZE SAVEDATE NAMESPACE LITERAL+ NOTIFY SPECIAL-USE COMPRESS=DEFLATE QUOTA

      Host1: found ID capability. Sending/receiving ID, presented in raw IMAP for now.
      In order to avoid sending/receiving ID, use option –noid
      Sending: 4 ID („name” „imapsync” „version” „1.977” „os” „linux” „vendor” „Gilles LAMIRAL” „support-url” „https://imapsync.lamiral.info/” „date” „23-Dec-2019 20:18:02 +0000” „side” „host1”)
      Sent 181 bytes
      Read: * ID („name” „Dovecot”)
      4 OK ID completed (0.001 + 0.000 secs).

      Host2: found ID capability. Sending/receiving ID, presented in raw IMAP for now.
      In order to avoid sending/receiving ID, use option –noid
      Sending: 4 ID („name” „imapsync” „version” „1.977” „os” „linux” „vendor” „Gilles LAMIRAL” „support-url” „https://imapsync.lamiral.info/” „date” „23-Dec-2019 20:18:02 +0000” „side” „host2”)
      Sent 181 bytes
      Read: * ID („name” „Dovecot”)
      4 OK ID completed (0.001 + 0.000 secs).

      Host2: found quota, presented in raw IMAP
      Sending: 5 GETQUOTAROOT INBOX
      Sent 22 bytes
      Read: * QUOTAROOT INBOX „”
      * QUOTA „” (STORAGE 79 256000)
      5 OK Getquotaroot completed (0.001 + 0.000 secs).

      Host2: Quota current storage is 80896 bytes. Limit is 262144000 bytes. So 0.03 % full
      Host1: found 5 folders.
      Host2: found 7 folders.
      Host1: guessing separator from folder listing: [.]
      Host1: separator given by NAMESPACE: [.]
      Host2: guessing separator from folder listing: [.]
      Host2: separator given by NAMESPACE: [.]
      Host1: guessing prefix from folder listing: [INBOX.]
      Host1: prefix given by NAMESPACE: [INBOX.]
      Host2: guessing prefix from folder listing: [INBOX.]
      Host2: prefix given by NAMESPACE: [INBOX.]
      Host1: separator and prefix: [.][INBOX.]
      Host2: separator and prefix: [.][INBOX.]
      Including all folders found by default. Use –subscribed or –folder or –folderrec or –include to select specific folders. Use –exclude to unselect specific folders.
      Host1: Checking wanted folders exist. Use –nocheckfoldersexist to avoid this check (shared of public namespace targeted).
      Host1: Checking wanted folders are selectable. Use –nocheckselectable to avoid this check.
      Turned on automapping folders ( use –noautomap to turn off automapping )
      Host1: special INBOX.Drafts = Drafts
      Host1: special INBOX.Spam = Junk
      Host1: special INBOX.Sent = Sent
      Host1: special INBOX.Trash = Trash

      Host2: special INBOX.Archive = Archive
      Host2: special INBOX.Sent = Sent
      Host2: special INBOX.Drafts = Drafts
      Host2: special INBOX.Trash = Trash
      Host2: special INBOX.Junk = Junk

      ++++ Listing folders
      All foldernames are presented between brackets like [X] where X is the foldername.
      When a foldername contains non-ASCII characters it is presented in the form
      [X] = [Y] where
      X is the imap foldername you have to use in command line options and
      Y is the utf8 output just printed for convenience, to recognize it.

      Host1: folders list (first the raw imap format then the [X] = [Y]):
      * LIST (HasChildren) „.” INBOX
      * LIST (HasNoChildren Drafts) „.” INBOX.Drafts
      * LIST (HasNoChildren Junk) „.” INBOX.Spam
      * LIST (HasNoChildren Sent) „.” INBOX.Sent
      * LIST (HasNoChildren Trash) „.” INBOX.Trash
      15 OK List completed (0.001 + 0.000 secs).

      [INBOX]
      [INBOX.Drafts]
      [INBOX.Sent]
      [INBOX.Spam]
      [INBOX.Trash]

      Host2: folders list (first the raw imap format then the [X] = [Y]):
      * LIST (HasChildren) „.” INBOX
      * LIST (HasNoChildren UnMarked Archive) „.” INBOX.Archive
      * LIST (HasNoChildren UnMarked) „.” INBOX.spam
      * LIST (HasNoChildren UnMarked Sent) „.” INBOX.Sent
      * LIST (HasNoChildren UnMarked Drafts) „.” INBOX.Drafts
      * LIST (HasNoChildren UnMarked Trash) „.” INBOX.Trash
      * LIST (HasNoChildren UnMarked Junk) „.” INBOX.Junk
      11 OK List completed (0.001 + 0.000 secs).

      [INBOX]
      [INBOX.Archive]
      [INBOX.Drafts]
      [INBOX.Junk]
      [INBOX.Sent]
      [INBOX.Trash]
      [INBOX.spam]

      Folders in host2 not in host1:
      [INBOX.spam]
      [INBOX.Archive]

      Folders mapping from –automap feature (use –f1f2 to override any mapping):
      [INBOX.Drafts] -> [INBOX.Drafts]
      [INBOX.Sent] -> [INBOX.Sent]
      [INBOX.Trash] -> [INBOX.Trash]
      [INBOX.Spam] -> [INBOX.Junk]

      ++++ Looping on each one of 5 folders to sync
      Folder 1/5 [INBOX] -> [INBOX]
      Host1: folder [INBOX] has 3 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX] has 1 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX] permanentflags:
      Folder 2/5 [INBOX.Drafts] -> [INBOX.Drafts]
      Host1: folder [INBOX.Drafts] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX.Drafts] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX.Drafts] permanentflags:
      Folder 3/5 [INBOX.Sent] -> [INBOX.Sent]
      Host1: folder [INBOX.Sent] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX.Sent] has 1 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX.Sent] permanentflags:
      Folder 4/5 [INBOX.Spam] -> [INBOX.Junk]
      Host1: folder [INBOX.Spam] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX.Junk] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX.Junk] permanentflags:
      Folder 5/5 [INBOX.Trash] -> [INBOX.Trash]
      Host1: folder [INBOX.Trash] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX.Trash] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
      Host2: folder [INBOX.Trash] permanentflags:
      ++++ End looping on each folder

      Folders sizes after the synchronization.
      You can remove this foldersizes listing by using „–nofoldersizesatend”
      Host1 folder 1/5 [INBOX] Size: 301782 Messages: 3 Biggest: 211951
      Host2 folder 1/5 [INBOX] Size: 79834 Messages: 1 Biggest: 79834
      Host2-Host1 -221948 -2 -132117

      Host1 folder 2/5 [INBOX.Drafts] Size: 0 Messages: 0 Biggest: 0
      Host2 folder 2/5 [INBOX.Drafts] Size: 0 Messages: 0 Biggest: 0
      Host2-Host1 0 0 0

      Host1 folder 3/5 [INBOX.Sent] Size: 0 Messages: 0 Biggest: 0
      Host2 folder 3/5 [INBOX.Sent] Size: 411 Messages: 1 Biggest: 411
      Host2-Host1 411 1 411

      Host1 folder 4/5 [INBOX.Spam] Size: 0 Messages: 0 Biggest: 0
      Host2 folder 4/5 [INBOX.Junk] Size: 0 Messages: 0 Biggest: 0
      Host2-Host1 0 0 0

      Host1 folder 5/5 [INBOX.Trash] Size: 0 Messages: 0 Biggest: 0
      Host2 folder 5/5 [INBOX.Trash] Size: 0 Messages: 0 Biggest: 0
      Host2-Host1 0 0 0

      Host1 Nb folders: 5 folders
      Host2 Nb folders: 5 folders

      Host1 Nb messages: 3 messages
      Host2 Nb messages: 2 messages

      Host1 Total size: 301782 bytes (294.709 KiB)
      Host2 Total size: 80245 bytes (78.364 KiB)

      Host1 Biggest message: 211951 bytes (206.983 KiB)
      Host2 Biggest message: 79834 bytes (77.963 KiB)

      Time spent on sizing: 1.2 seconds
      ++++ Statistics
      Transfer started on : Wed Jan 6 08:39:38 2021
      Transfer ended on : Wed Jan 6 08:39:54 2021
      Transfer time : 16.0 sec
      Folders synced : 5/5 synced
      Messages transferred : 0 (could be 0 without dry mode)
      Messages skipped : 0
      Messages found duplicate on host1 : 0
      Messages found duplicate on host2 : 0
      Messages found crossduplicate on host2 : 0
      Messages void (noheader) on host1 : 0
      Messages void (noheader) on host2 : 0
      Messages found in host1 not in host2 : 0 messages
      Messages found in host2 not in host1 : 0 messages
      Messages deleted on host1 : 0
      Messages deleted on host2 : 0
      Total bytes transferred : 0 (0.000 KiB)
      Total bytes skipped : 0 (0.000 KiB)
      Message rate : 0.0 messages/s
      Average bandwidth rate : 0.0 KiB/s
      Reconnections to host1 : 0
      Reconnections to host2 : 0
      Memory consumption at the end : 187.1 MiB (started with 171.2 MiB)
      Load end is : 0.52 0.58 0.59 1/6 on 4 cores
      Biggest message : 0 bytes (0.000 KiB)
      Memory/biggest message ratio : NA
      Detected 0 errors

      Check if a new imapsync release is available by adding –releasecheck
      Homepage: https://imapsync.lamiral.info/
      Exiting with return value 0 (EX_OK: successful termination) 0/50 nb_errors/max_errors
      Log file is LOG_imapsync/2021_01_06_08_39_38_699_janusz.terlak@rosol.net.pl_janusz.terlak@rosol.net.pl.txt ( to change it, use –logfile filepath ; or use –nolog to turn off logging )
      supra@Fujitsu:~/imapsync$

     2. Na potrzeby testów i nauki obsługi Imapsync, utworzyłem adres e-mail (tymczasowy). Są 2 – 3 wiadomości. Nie chcę się uczyć na produkcyjnych skrzynkach.
      Na host1 można wysłać wiadomość i ją odebrać, bo domena własna jest podpięta i poprawnie skonfigurowana. Na host2 nie uda się wysłać i odebrać, bo czeka na przełączenie domeny, po migracji poczty.

     3. Sprawdziłem w Outlook czy metodą PRZESUŃ Z JEDNEJ SKRZYNKI DO DRUGIEJ uda się zsynchronizować wiadomości. Udało się. W Outlook opcją która nie występuje w pleceniach Imapserver jest „serwer wychodzący (smtp) wymaga uwierzytelnienia – użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”, ale to zapewne nie ma wpływu. W każdym bądź razie pisze o tym, bo może w poleceniu którego używam brakuje jakiegoś parametru?

     4. Usunałem parametry wpisane na końcu, czyli –automap –justfolders –dry i poczta z host1 skopiowała się na host2 🙂

      Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *